Dermokosmetyki dla skóry problemowej

REGULAMIN REKLAMACJI I ZWROTÓW


1. W celu dokonania zwrotu lub zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru (określanych dalej w regulaminie jako Zgłoszenie) należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go wraz z opisem roszczenia. Formularz dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.reklamacje.clarena.pl

2. Formularz opisany w pkt. 1 jest preferowanym sposobem komunikacji pomiędzy Klientem, a Clareną, w celu skutecznego rozpatrzenia Zgłoszenia sprawy. Zgłoszenia składane drogą inną niż podano w pkt. 1 lub nie zawierające wszystkich wymaganych informacji mogą pozostać nierozpatrzone w terminie określonym w pkt. 5.

3. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego zostanie nadany i wysłany na wskazany przez Klienta adres e-mail unikalny numer sprawy, którym należy się posługiwać podczas kontaktu z pracownikami Clareny.

4. O sposobie rozpatrzenia Zgłoszenia Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

5. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 6 i 7 Clarena rozpatruje zgłoszoną sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia.

6. W sprawach szczególnie trudnych, wymagających współpracy kilku właściwych merytorycznie jednostek organizacyjnych Clareny lub gdy istnieje konieczność: 1) uzyskania dodatkowych informacji od osób trzecich, 2) uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, 3) dokonania weryfikacji lub pozyskania szczególnych danych, 4) przekazania Zgłoszenia do podmiotu zewnętrznego powiązanego z produktem, dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu rozpatrywania Zgłoszenia.

7. Klient jest informowany przed upływem 14 dniowego terminu o przyczynie wydłużenia terminu rozpatrzenia Zgłoszenia i przewidywanego terminu odpowiedzi, który nie może być w każdym przypadku dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia oraz o okolicznościach, które mają zostać ustalone w wydłużonym terminie.

8. W przypadku Klientów, którzy nie są konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwrotom nie podlegają towary: 1) zgłaszane przez Klienta później niż 5 dni od momentu objęcia ich w posiadanie, 2) zakupione w promocji, 3) zużyte, 4) puste, 5) uszkodzone po dostawie, 6) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu zakupionego towaru.

10. Reklamacjom nie podlegają towary: 1) których termin trwałości minął przed dostarczeniem towaru, 2) z zerwanymi etykietami (brak możliwości identyfikacji towaru), 3) puste/zużyte (z wyłączeniem reklamacji potwierdzonych protokołem szkody wystawionym przez firmę kurierską).

11. Reklamacje jakościowe należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w posiadanie towaru lub od dnia uzyskania przez Klienta informacji o zdarzeniu.

12. Reklamacje ilościowe należy zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu rozbieżności, nie później jednak niż w terminie 5 dni od potwierdzenia otrzymania przesyłki. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską.

13. W przypadku zaistnienia zdarzenia, w którym został uszkodzony towar wewnątrz przesyłki, warunkiem koniecznym do rozpatrzenia sprawy jest potwierdzenie Zgłoszenia protokołem szkody, wystawionym przez firmę kurierską oraz odesłanie wszystkich uszkodzonych towarów.

14. W przypadku Klientów będących konsumentami reklamacje i zwrot towarów następuje na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

15. Klient zobowiązany jest dostarczyć towar oraz wszystkie niezbędne dane do rozstrzygnięcia reklamacji, o których mowa w pkt. 6.2, w terminie do 7 dni od momentu wysłania prośby przez pracownika Clareny.

16. Brak informacji zwrotnej w terminie określonym w punkcie 15. może wydłużyć czas rozpatrywania Zgłoszenia, określonego w punkcie 5. lub spowodować odrzucenie roszczeń Klienta jako niezasadne.

17. W przypadku odsyłania reklamowanego/zwracanego towaru należy przesyłkę zaadresować i wysłać na adres siedziby Clareny z dopiskiem „REKLAMACJA” i nadanym numerem sprawy, o którym mowa w pkt. 3.

18. Reklamowany lub zwracany towar przez Klienta powinien zostać właściwie zabezpieczony przed ewentualnymi dodatkowymi uszkodzeniami, mogącymi powstać podczas transportu.

19. Wszystkie czynności związane z przyjęciem i rozpatrywaniem Zgłoszenia dokonywane są w języku polskim.

20. Złożenie Zgłoszenia oznacza, iż Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

21. Dokonanie przez Klienta Zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta niniejszego Regulaminu.

22. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

wersja 2.1; obowiązuje od 13.08.2015

Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Akceptuję